Algemene voorwaarden | Strijklettershop.nl

Door deze aankoop te bevestigen gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van Shopgroup
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 – De prijs
ARTIKEL 8 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 9 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 10 – Annulering
ARTIKEL 11 – Betaling
ARTIKEL 12 – Klachtenregeling
ARTIKEL 13 – Geschillen
ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Shopgroup.
Dag: kalenderdag.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Shopgroup georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN Shopgroup.nl
Shopgroup is een onderdeel van The Sticker Shop
Naam ondernemer: The Sticker Shop
Vestigingsadres: Zonstraat 15, 7553 DV Hengelo
Telefoonnummer: +31 (74) 349 1274
E-mailadres: info@Shopgroup.nl
KvK-nummer: 64941159
Btw-identificatienummer: NL001409913B08

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shopgroup en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Shopgroup zijn in te zien.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Shopgroup gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Shopgroup niet. De kleuren op de monitor van de consument kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Shopgroup kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze kleurafwijkingen.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs in euro’s inclusief belastingen
– de eventuele kosten van aflevering
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Shopgroup de prijs garandeert
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
– de gedragscodes waaraan Shopgroup zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Shopgroup langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Shopgroup is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Shopgroup passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Shopgroup daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Shopgroup kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Shopgroup op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Shopgroup zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Shopgroup waar de consument met klachten terecht kan
b. de voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Als particuliere consument heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht (de wet “koop op afstand”), u kunt hierdoor de aankoop van niet maatwerk producten en/of diensten binnen 14 werkdagen nadat de producten door u zijn ontvangen kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Let op: De producten van Shopgroup zijn maatwerk en in opdracht vervaardigd hierdoor heeft de consument bij de aankoop van producten niet de mogelijkheid de bestelde producten te retourneren.

Omdat er zoveel keuze is uit kleur, materiaal en formaat hebben wij geen voorraad en produceren de stickers pas na uw bestelling in een door u gekozen kleur en formaat. Hierdoor zijn de producten uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Welke producten kunt u niet retour sturen:

Op specificatie gemaakte producten: Al onze producten waarbij een eigen afmeting, kleur of naam kan worden opgegeven, zijn maatwerk en kunnen niet worden geretourneerd.

Zakelijke bestellingen: Deze vallen niet onder het consumentenrecht en de wet ‘koop op afstand.’

Producten voorzien van applicatielaag: Deze dienen binnen enkele weken geplakt te worden en zijn vanwege de ‘houdbaarheid’ uitgesloten van het herroepingsrecht.

Gespiegelde producten: Indien de sticker in een gespiegelde vorm besteld is.

Statische stickers: Statische stickers en statische raamfolie hebben geen lijmlaag, maar hechten door een speciale statische lading. De statische lading zal na de productie afnemen waardoor deze zijn kleefkracht op de drager verliest. Tevens kunnen er luchtbellen ontstaan tussen de statische sticker en de drager. Na montage zal de statische lading van de sticker zich weer opladen en zijn onze statische stickers en raamfolie extreem duurzaam en gaat het jaren en jaren mee. Om deze reden worden de stickers exclusief voor u pas na ingang van de bestelling individueel geproduceerd.

Bij twijfel: Weet u niet zeker of het product die u op het oog hebt wel of niet onder ons retourbeleid valt? Neem dan voor uw aankoop contact met ons op.

Niet maatwerk producten en/of diensten zonder beperkte houdbaarheid kunnen retour worden gezonden volgens onderstaande voorwaarden: a). U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. b). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. c). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Meer informatie kunt u vinden in de algemene voorwaarden. Vanzelfsprekend zijn retour gestuurde artikelen ongebruikt en in ongeschonden staat, wanneer artikelen geschonden zijn worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het ruilen van uw bestelling verwijzen wij u naar de retourprocedure.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Shopgroup producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Shopgroup geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Shopgroup dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Aankopen bij Shopgroup binnen de EU zijn altijd belast met het in Nederland geldende btw tarief. U gaat akkoord met een bestelling inclusief btw. Shopgroup levert niet met btw verlegd of 0% btw tarieven tenzij vooraf overeengekomen.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1.Shopgroup staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De overeengekomen garantie geldt niet voor de hechting van de producten indien deze niet door Shopgroup (of 1 van haar medewerkers) zijn aangebracht. Wanneer de klant niet zeker is van de “plakkracht” van de ondergrond, dan adviseren wij ten alle tijden dat de klant voorafgaand aan de bestelling een proefsticker of kleurstaal besteld. Zodoende kan de klant uitproberen of de sticker goed hecht op de door de door de klant gekozen ondergrond en of de kleur overeenkomt. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk van het slecht of niet hechten van onze stickers op de gekozen ondergrond van de klant.
De garantie van de producten beperkt zich slechts tot de vervanging van de producten en eventueel het opnieuw aanbrengen (indien de producten door Shopgroup zijn aangebracht). Onder de garantie vallen niet de kosten en risico’s voor het verwijderen van de producten danwel schade voortvloeiend uit het verwijderen of verkeerd gebruik van de producten.

Om misverstanden te voorkomen vragen we u de stickers/raamfolie/strijkapplicaties vóór het opplakken altijd goed te controleren op productiefouten. Is iets niet goed of twijfelt u neem dan EERST contact met ons op, voordat u begint met het verwerken. Verdere verwerking is voor eigen risico en dan gaan we er vanuit dat u de stickers/raamfolie/strijkapplicaties toch geaccepteerd heeft.

Bij iedere bestelling levert Shopgroup een uitgebreide plakinstructie mee. Wij proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maar dat is geen garantie dat het ook goed gaat. Een juiste montage van stickers/raamfolie/strijkapplicaties is afhankelijk van diverse factoren; zoals de ondergrond, temperatuur, voorbehandelen van zowel de ondergrond als de producten zelf en de montage. Achteraf kan Shopgroup deze punten nooit controleren, daarom kan Shopgroup geen garantie geven wanneer u bent begonnen met de stickers/raamfolie/strijkapplicaties te verwerken.

ARTIKEL 9 – LEVERING EN UITVOERING
1.Shopgroup zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Shopgroup het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Shopgroup zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Shopgroup.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Shopgroup tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Shopgroup bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – ANNULERING
Mocht de consument na ontvangst van bevestiging besluiten om de bestelling te annuleren of wijzigen dan is dit mogelijk binnen 1 uur na ontvangst van de bevestiging. De consument moet dit per E-Mail laten weten zodat Shopgroup op tijd de productie kan stoppen. Mocht Shopgroup binnen 1 uur geen E-Mail hebben ontvangen van de consument om de order te annuleren dan is annulering van de order niet meer mogelijk. Een order die reeds is voldaan (ideal, paypal, vooruit betaald), kan Shopgroup niet zomaar meer terugdraaien. Hiervoor moeten wij transactiekosten betalen plus de kosten voor het retourneren van het bedrag. De kosten voor het annuleren van uw bestelling kunnen variëren van €1,99 tot €3,99 afhankelijk van de manier van betaling (iDEAL, Paypal, Bancontact of Creditcard) en brengen wij vervolgens bij de klant in rekening.

ARTIKEL 11 – BETALING
1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Shopgroup te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Shopgroup behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING
1.Shopgroup beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Indien een product bij het in ontvangst nemen een gebrek of beschadiging vertoond, dient de consument dat binnen 14 dagen en vóór montage aan Shopgroup door te geven. Garanties op gebreken vervallen automatisch indien men het product met gebrek tóch gebruikt/aanbrengt.
3. Bij Shopgroup ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Shopgroup binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen Shopgroup en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID
Shopgroup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op lichamelijk of materieel/immaterieel vlak, die het gevolg zou zijn van gebruik van de door Shopgroup verkochte producten. Shopgroup staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de producten.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken: Shopgroup gaat ervan uit dat de consument die een overeenkomst tot stand brengt waarin een logo, lettertype, beeldmerk of tekst is opgenomen, de consument hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar. Shopgroup zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de consument daadwerkelijk de rechten heeft om het betreffende logo/beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de consument.

Op een tekening/ontwerp dat door Shopgroup.nl in opdracht is gemaakt naar aanleiding van een door de klant aangeleverde foto of tekening, behoudt Shopgroup.nl zelf het auteursrecht. De klant geeft Shopgroup.nl hierbij toestemming om de door de klant aangeleverde foto of tekening te gebruiken. De ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd en het is daarom niet toegestaan deze ontwerpen of ontwerpen die daarop lijken, zonder schriftelijke toestemming te kopiëren of te gebruiken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.